cleaning tablet

قرص تميز کننده

قرص تمیز کننده قهوه ساز میله، چربی را از داخل لوله ها پاک کرده و قسمت های داخلی دستگاه را تمیز می کند. توضیحات کامل نحوه استفاده از این قرص در دفترچه راهنمای فارسی دستگاه موجود می باشد.