Descaling Tablets

قرص رسوب زدايی

دستگاه شما قهوه ساز باشد یا بخارپز و یا حتی فر، در نهایت آب داخل آن ایجاد رسوب خواهد کرد. نیاز به رسوب زدایی توسط خود دستگاه، به شما اعلام خواهد شد. قرص رسوب زدایی (Descaling) برای تمامی دستگاه های میله که در سیکل آن از آب استفاده می شود مانند قهوه ساز و بخارپز کاربردی می باشد. توضیحات کامل نحوه استفاده از این قرص، در دفترچه راهنمای فارسی دستگاه موجود می باشد.