stacking kit

پايه نگهدارنده

برای قرار دادن دستگاه خشک کن بر روی لباسشویی، استفاده از پایه نگهدارنده ضروری می باشد. به کمک این پایه می توانید در فضای محدودتر از هر دو دستگاه استفاده نمایید. پایه های نگهدارنده میله بر حسب مدل لباسشویی و خشک کن، متفاوت می باشد.